Vår redegjørelse etter åpenhetsloven

Etisk / Personlig / Engasjert / Fleksibel

Folk AS er et norsk rekrutterings- og bemanningsbyrå som er heleid av selskapets partnere. Selskapet har kontorsted i Bergen og yter rekrutteringstjenester mot alle næringer, men primært innen Energimarkedet. Alle våre kunder er private virksomheter.

 

Folk AS er organisatorisk inndelt i avdelinger for Administrasjon, Konsulent og Underleverandør. Under administrasjon hører rekruttering, ulike støttefunksjoner, økonomi og IT. Administrasjonen og økonomi rapporterer til Partnerne, som igjen rapporterer til styret. Styret består av 1 styremedlem pluss styreleder. Selskapets øverste organ er Generalforsamling.

 

Vår virksomhet skal jobbe på en bærekraftig og ansvarlig måte, og vi har tradisjon for å fremme samfunnsansvar gjennom vårt virke. Vi er forpliktet til å drive virksomheten på etisk og bærekraftig vis. Vi jobber kontinuerlig med å sikre at virksomheten etterlever FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

 

Folk AS jobber også kontinuerlig med å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, jf. den norske åpenhetsloven. Folk AS kartlegger sine leverandører og forretningsforbindelser som en del av selskapets årlige prosess for strategisk risikovurdering. I tillegg foretar vi løpende vurderinger knyttet til risiko vedrørende grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og miljø og bærekraft. I forbindelse med aktsomhetsvurderingene våre ser vi hen til utarbeidede retningslinjer og bransjespesifikke veiledninger fra OECD og andre objektive kilder.

 

Basert på aktsomhetsvurderingene våre innebærer virksomheten i utgangspunktet begrenset risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Kompetente, fornøyde og engasjerte medarbeidere er vår viktigste innsatsfaktor. Folk AS har fokus på å ha et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Vi har konkurransedyktige betingelser i alle stillingskategorier og tilrettelegger for en sunn og bærekraftig balanse i arbeidslivet.

 

Folk AS leier kontorlokaler i Bergen. Leieforholdene er velregulerte og inngått med stor og anerkjente utleier. Vaktmestertjenester og renhold overholder gjeldende tariffbestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår.

 

Når det gjelder potensiell negativ påvirkning for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, har vi identifisert at den største risikoen knytter seg til anskaffelse av IKT-utstyr, elektronikk, lyskilder, enkelte typer kontormøbler og kontorrekvisita. For å minimere ev. negativ belastning søker Folk AS å reparere og gjenbruke så langt det lar seg gjøre. For øvrig følger vi leverandørene våre tett og stiller krav til dokumentasjon som nevnt ovenfor.

 

I de tilfeller vi er usikre på hvordan leverandøren påvirker omverdenen, stiller vi krav om redegjørelse og dokumentasjon. Dersom en leverandør ikke kan dokumentere tilfredsstillende ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, vil det kunne medføre konsekvenser for kontraktsforholdet med Folk AS. I normale tilfeller vil vi først søke å påvirke leverandøren til å minimere risikoen og å reparere eventuelle brudd som er begått.

 

Folk ASs målsetning er at mennesker som leverer innsatsfaktorer til vår virksomhet, skal ha gode liv og lønn til å leve av.

 

Ta kontakt med post@folkAS.com på mail eller telefon 55198070 dersom du ønsker ytterligere informasjon.