HMS/Miljø/Kvalitet/Etikk

Folk AS har høy fokus på Kvalitet, HMS, miljø og etikk. Det er et grunnleggende krav at alle parter som Folk samarbeider med handler innenfor rammen av lover, forskrifter og internasjonale konvensjoner.
Våre verdier er: etisk, personlig, engasjert og fleksibel.

Kvalitet, HMS og miljø

Ansvar:

Den øverste ledelsen i Folk AS har det overordnede og endelige ansvaret for KHMS-arbeidet i Folk AS, og skal kontinuerlig arbeide for å forbedre dette.

Nyansatte hos Folk AS skal informeres om selskapets KHMS-policy ved oppstart. Eventuelle endringer i firmaets KHMS-policy skal informeres videre til organisasjonen, skriftlig.

Folk AS plikter å følge opp at alle har et forsvarlig arbeidsmiljø i oppdraget de utfører.

Alle skal signere på at de har gjort seg kjent med Folk AS sin KHMS-policy

Alle skal signere på at de har gjort seg kjent med oppdragsgivers KHMS-policy.

KHMS-mål:

Vi skal være en foretrukket samarbeidspartner innen rekruttering av ingeniører og administrativt personell til prosjektbaserte og midlertidige stillinger.

Vi skal gjennom vårt ledelsessystem sikre en systematisk tilnærming og en kontinuerlig forbedring av våre prestasjoner, produkter og tjenester.

Vi skal etterleve alle relevante krav – som regelverk, lover og forskrifter.

Vi skal ikke ha dødsulykker, og forebygge ulykker og alle typer skader på personer, miljø, materiell og utstyr.

Vi skal ha en drift som gir minst mulig negativ påvirkning på det ytre miljø.

Vi skal jobbe med å kontinuerlig forbedre våre miljøprestasjoner.

Vi skal sikre en sunn og trygg arbeidsplass for alle medarbeidere, med et arbeidsmiljø preget av respekt, trivsel og gode arbeidsrutiner.

Vi skal årlig ha en forbedring på våre interne KPI-er: Sykefravær – Overtid utover AML – Kundetilfredshet – Konsulenttilfredshet – Hendelser – Antall inngåtte oppdrag

ETIKK

Folk AS stiller krav til høy etisk standard hos alle ansatte, samt styret i Folk AS, konsulenter og underleverandører som er i oppdrag for Folk AS, og ellers alle som opptrer på vegne av Folk AS.

Folk AS skal ha høy fokus på etikk og kvalitet i alt vi gjør – både ovenfor våre medarbeidere internt og eksternt, underleverandører, kunder, leverandører, offentlige organer og samfunnet generelt.

Folk AS sine grunnleggende verdier er: etisk, personlig, engasjert og fleksibel

Folk AS ledes og arbeider i henhold til:

  • Våre verdier
  • Etiske retningslinjer
  • Lover, forskrifter og internasjonale konvensjoner.

Folk AS skal kommunisere all forretningsmessig informasjon på en tydelig og korrekt måte.