Folk AS sin policy for likestilling og forbud mot diskriminering

Vårt mål:

Folk AS skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme likestilling og hindre diskriminering og trakassering.

For å nå målet skal vi:

  • Etterleve “Lov om likestilling og forbud mot diskriminering”, med fokus på å fremme likestilling og forby diskriminering og trakassering. Forbudet gjelder på grunn av: kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet (blant annet nasjonal opprinnelse, hudfarge og språk), religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder, politisk syn, medlemskap i fagforeninger
  • Sørge for at det gjelder hele arbeidsforholdet – fra stilling utlyses til arbeidsforholdets slutt.
  • Ikke forskjellsbehandle søkere, ansatte eller innleide medarbeidere uten saklig, lovlig grunn.
  • Innarbeid gode rutiner for alle i vår administrasjon, og jobbe kontinuerlig med forbedringsfokus gjennom avviksrapportering.
  • Vurdere resultatet av vårt arbeid med likestilling og forbud mot diskriminering og trakassering ved å undersøke om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling, analysere funn og iverksette egnede tiltak.