Folk sin policy for bærekraft og samfunnsansvar

Vårt mål:

Vår virksomhet skal jobbe på en bærekraftig og ansvarlig måte, hvor FN’s bærekraftsmål og FN’s Global Compact (UNGC) gir føringer for vårt arbeid. 

Vi veiledes av nasjonale lover og regler, samt internasjonale rammeverk og god praksis. God dialog og samarbeid med våre interessenter skal være en viktig del av vår arbeidsmåte. 

Folk AS og samfunnsansvar

Folk AS sine leveregler (Etiske retningslinjer/Code of conduct) beskriver våre grunnleggende prinsipper for bærekraftig og ansvarlig atferd og er vedtatt av styret. Levereglene gjelder for alle personer som jobber i og for Folk AS,

Forventninger til våre leverandører er beskrevet i Forretningsetikk for Folk AS sine leverandører, og alle samarbeidspartnere er forventet å opptre i samsvar med disse.

 

FNs 10 prinsipper for ansvarlig næringsliv – ref. FN’s Global Compact (UNGC) skal etterleves: 

Menneskerettigheter
Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og påse at de ikke medvirker til krenkelser av menneskerettighetene.

Arbeid
Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at arbeidstagers rett til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis, og avskaffe alle former for tvangsarbeid, sikre reell avskaffelse av barnearbeid, og sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.

Miljø
Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer, og ta initiativ til å fremme økt miljøansvar, og oppmuntre til utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi.

Antikorrupsjon
Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser.

Gjennom våre sertifiseringer, Revidert Arbeidsgiver  og Ledelsessystemer for kvalitet NS-EN ISO9001:2015, har vi konkrete verktøy for å etterlevelse, kontroll og forbedring. Vår organisasjon har et sterkt fokus både på miljø, HMS og etikk i hele vår verdikjede.

Folk AS og bærekraft

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

 

 

For Folk AS handler bærekraft om å ta hensyn til økonomiske, sosiale og miljømessige forhold. Vi skal sette fokus på bærekraftige løsninger, enten det er i egen organisasjon eller når vi utfører oppdrag hos våre kunder. Vi ønsker å påvirke der vi har mulighet til å gjøre en forskjell.

Våre fokusområder:

3. God helse : Ha fokus på god helse og livskvalitet

 • Være miljøbevisste både ved håndtering av avfall og i innkjøp av produketer
 • Bry oss om våre kolleger og bidra til et godt arbeidsmiljø for alle.
 • Sørge for en god balanse mellom jobb og fritid.
 • Bidra til et sikkert arbeidsmiljø via god dialog og jevnlig oppfølging.

5. Likestilling mellom kjønnene

Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet

 • Være bevisst på likestilling mellom kjønnene
 • Jobbe aktivt for likestilling
 • Tenke gjennom hvordan vi omtaler likestilling
 • Si fra hvis vi merker at likestilling ikke overholdes.
 • Gå foran som et godt eksempel.

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

 • Være ansvarlig arbeidsgiver og ansatte
 • Stille krav til oss selv og andre, og våge å si fra når vi ser urett.
 • Vi skal overholde lover, regler og internasjonale konvensjoner

10. Redusere ulikhet

Redusere ulikhet i og mellom land.

 • Ha nulltoleranse for diskriminering
 • Støtte lokale- eller internasjonale tiltak for å redusere ulikheter
 • Bidra til inkluderende arbeidsmiljø og økt mangfold

Slik kontrolleres vårt arbeid med bærekraft og samfunnsansvar, direkte eller indirekte:

Fortløpende avviksrapporteringer. Ansatte- og kundeundersøkelser. Risikovurderinger. Internrevisjoner av våre rutiner. Kvalitetskontroller. Leverandørvurderinger. Rapportering på likestilling og åpenhet.

Eksterne revisjoner av Folk på ISO og Revidert arbeidsgiver