Folks Policyerklæring angående Respekt for Menneskerettigheter

Formål

Folk AS forplikter seg til å respektere og fremme menneskerettighetene, personvernet, ansattes rettigheter og like muligheter i alle aspekter av virksomheten. Denne policyen gir retningslinjer for hvordan vi skal handle i tråd med disse prinsippene.

Ansvar

Alle ansatte, ledere og samarbeidspartnere hos Folk AS er ansvarlige for å overholde denne policyen og bidra til å skape en arbeidskultur som fremmer menneskerettigheter, personvern, ansattes rettigheter og like muligheter.

Respekt for menneskerettigheter og omgivelser er en viktig del av vår bedriftskultur, både innenfor vårt eget selskap og i vår forsynings- og verdikjede. Derfor forplikter Folk AS seg til å respektere internasjonale anerkjente menneskerettigheter og for å forhindre brudd på disse.

Vi handler etter følgende internasjonale gjeldende standarder og rammeverk:
■ FNs bærekraftmål
■ Prinsippene til FNs Global Compact (UNGC)

Vi overholder også alle relevante lovkrav og bindende forpliktelser innen bærekraft. Dette er regulert i vår bærekraftpolicy, som finnes på vår nettside.

Våre krav til oss selv og til våre partnere

Standardene og prinsippene som er fastsatt i standardene og rammeverkene som står oppført, gjenspeiles i våre egne krav til våre ansatte, forretningspartnere og leverandører, og danner grunnlaget for våre daglige handlinger:
■ Folk AS Code of Conduct
■ Forretningsetikk for Folk AS sine leverandører

Vi forventer at våre ansatte og leverandører overholder alle oppgitte standarder og krav, samt følger gjeldende lover. I tillegg forventer vi at våre leverandører forplikter seg til å holde underleverandører til disse standardene.

Prinsipper

Vi forplikter oss til å etterleve følgende prinsipper:

 1. Likestilling og mangfold: Vi respekterer og støtter mangfoldet av bakgrunner, kulturer, kjønn, aldre og funksjonsevner. Diskriminering basert på rase, religion, seksuell legning eller andre faktorer er uakseptabelt.
 2. Arbeidstakerrettigheter: Vi anerkjenner arbeidstakernes rettigheter, inkludert retten til organisering, kollektive forhandlinger og en trygg arbeidsplass. Vi forplikter oss til å følge gjeldende lover og forskrifter knyttet til arbeidstakerrettigheter.
 3. Barnearbeid: Vi forplikter oss til å ikke benytte barnearbeid i vår virksomhet eller leverandørkjede. Vi anerkjenner FNs barnekonvensjon som det fremste instrumentet for å sikre barns rettigheter.
 4. Miljø og bærekraft: Vi tar hensyn til miljøet og arbeider for bærekraftig praksis i alle våre aktiviteter.
 5. Personvern: Vi respekterer individets rett til personvern og beskytter personopplyninger i samsvar med gjeldende personvernlover og -forskrifter.
 6. Like muligheter: Vi forplikter oss til å gi alle ansatte like muligheter uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevner, rase, religion eller andre faktorer. Vi fremmer en inkluderende arbeidskultur der alle har lik tilgang til karrieremuligheter og utvikling.
 7. Likestilling i lønn: Vi forplikter oss til å eliminere lønnsforskjeller basert på kjønn eller andre diskriminerende faktorer. Alle ansatte skal motta rettferdig lønn for sitt arbeid, uavhengig av kjønn.
 8. Frihet fra tvangsarbeid, slaveri og menneskehandel:
  Vi fordømmer enhver form for tvangsarbeid, slaveri og menneskehandel.
  Vi forplikter oss til å sikre at våre leverandører og forretningspartnere ikke bruker barnearbeid eller utnytter arbeidstakere.
 9. Diskriminering og trakassering:
  Vi forplikter oss til å skape et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø.
  Vi vil ikke tolerere diskriminering eller trakassering basert på kjønn, rase, religion, funksjonsevne, seksuell orientering eller andre beskyttede kategorier.
  Vi har klare retningslinjer for å håndtere slike tilfeller og som skal sikre at alle ansatte og interessenter behandles med rettferdighet og respekt.

Slik kontrolleres vårt arbeid som vedrører menneskerettigheter, direkte eller indirekte:

Fortløpende avviksrapporteringer – Risikovurderinger – Internrevisjoner av våre rutiner – Kvalitetskontroll – Leverandørvurderinger – Rapportering på likestilling og åpenhet – Eksterne revisjoner av Folk på ISO og Revidert arbeidsgiver

Vi utvikler hele tiden vår risikostyring, som er integrert i alle relevante forretningsprosesser. Dette gjør oss i stand til å identifisere og minimere menneskerettighetsrisikoer og forebygge, avslutte og redusere omfanget av brudd på menneskerettighetsforpliktelser. Utover dette utvikler vi kontinuerlig våre interne prosesser for å tidlig kunne svare på mulig klager og brudd i verdikjeden vår.

Rapportering og Oppfølging

Eventuelle brudd på denne policyen skal rapporteres til ledelsen. Vi vil iverksette tiltak for å rette opp i situasjonen og forhindre gjentakelse.